024 3684 9999

BioGaia Việt Nam
Shares

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”

Shares

Thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mù đôi này đã được thực hiện để xem xét hiệu quả của L. reuteri DSM 17.938 (L. reuteri Protectis) để điều trị đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, so với giả dược.

42 trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt, bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc chủ yếu bú sữa mẹ, được phân ngẫu nhiên để sử dụng năm giọt L. reuteri Protectis (108 CFU) mỗi ngày (n = 21) hoặc giả dược (n = 21) trong 28 ngày.

Kết quả chủ yếu thu được như tỷ lệ trẻ đáp ứng ở 28 ngày (định nghĩa là giảm thời gian khóc hàng ngày tới ≥ 50% so với thời điểm ban đầu)

Kết quả thứ hai thu được như thời gian khóc trung bình hàng ngày vào ngày thứ 7, 14, 21 và 28, mức độ hài lòng của cha mẹ với điều trị và giảm trầm cảm ở mẹ.

Không có tác dụng phụ liên quan đến nghiên cứu đã được báo cáo.

Kết luận:
Nghiên cứu lần thứ 5 để chứng minh tác dụng đáng kể của L. reuteri Protectis ở trẻ bú sữa mẹ hoặc chủ yếu bú sữa mẹ bị đau bụng co thắt. Nghiên cứu lần đâu tiên ở Trung Quốc xác nhận những phát hiện của ba nghiên cứu ở châu Âu và một ở Bắc Mỹ. Sau một tuần, giảm thời gian khóc hàng ngày có thể được mong đợi. Điều trị kịp thời với L. reuteri Protectis cũng có thể cải thiện sự hài lòng của phụ huynh và hoạt của gia đình.

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”-1

Thành công trong điều trị đã đạt được ở tất cả các trẻ sơ sinh sử dụng L. reuteri Protectis nhưng chỉ trong 16% ở nhóm dùng giả dược.

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”-2

Giảm thời gian khóc đáng kể từ ngày thứ 7 trở đi so với giả dược.

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”-3

100% sự hài lòng của cha mẹ sau 3 tuần điều trị probiotic nhưng chỉ 16% ở nhóm dùng giả dược.

Nghiên cứu với L.reuteri Protectis trên trẻ sơ sinh bị đau bụng co thắt “infant colic”- 4

Cải thiện đáng kể điểm số trầm cảm ở mẹ trong suốt nghiên cứu (Đường nét đứt màu đỏ: Điểm 9 hoặc cao hơn = có thể trầm cảm)

Tài liệu tham khảo:
Mi GL, Zhao L, Qiao DD, Kang WQ, Tang MQ, Xu JK. Effectiveness of Lactobacillus reuteri in infantile colic and colicky induced maternal depression: a prospective single blind randomized trial. Antonie van Leeuwenhoek 16 April 2015, online ahead of print. doi: 10.1007/s10482-015-0448-9

Leave a Comment: